Влез |  Регистрация

 [ 10 мнения ] 

Пет Май 10, 2013 9:37 am

Offline
Аватар
Регистриран на: Пет Мар 23, 2012 8:44 pm
Мнения: 606
Местоположение: Шумен

Ето и снимки от момента на покупката до сега:

При купуването:

Прикачени файлове:
прогресия смърч 2010 купуване.jpg
прогресия смърч 2010 купуване.jpg [ 192.17 KiB | Прегледано 3111 пъти ]2011 година:


Прикачени файлове:
прогресия смърч 4 2011.jpg
прогресия смърч 4 2011.jpg [ 40.29 KiB | Прегледано 3111 пъти ]2012 година:

Прикачени файлове:
прогресия смърч 3.jpg
прогресия смърч 3.jpg [ 299.51 KiB | Прегледано 3111 пъти ]


И от вчера:

Прикачени файлове:
прогресия смърч.jpg
прогресия смърч.jpg [ 130.23 KiB | Прегледано 3111 пъти ]


Прикачени файлове:
прогресия смър 2.jpg
прогресия смър 2.jpg [ 93.33 KiB | Прегледано 3111 пъти ]

_________________
http://bonsaidnevnik.blogspot.com/Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил   

Пет Май 10, 2013 9:39 am

Offline
Аватар
Регистриран на: Пет Мар 23, 2012 8:44 pm
Мнения: 606
Местоположение: Шумен

С уговорката , че не съм завършил армирането . Тези дни като прключа пак ще снимам.

_________________
http://bonsaidnevnik.blogspot.com/Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил   

Пет Май 10, 2013 10:02 am

Offline
Регистриран на: Вто Апр 30, 2013 3:32 pm
Мнения: 512
Местоположение: Zambia

Много интересен.
Нали знаеш че смърчовете се намалят първо там кидето искаш повече развитие, и повече. А по късно се намалят по силните израстъци.Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 

Пет Май 10, 2013 10:22 am

Offline
Администратор
Аватар
Регистриран на: Съб Мар 03, 2012 4:02 pm
Мнения: 1031

В какъв смисъл? Би ли обяснила какво имаш предвид?Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 

Пет Май 10, 2013 2:44 pm

Offline
Аватар
Регистриран на: Чет Май 31, 2012 10:38 am
Мнения: 216

Предполагам иска да каже,че по този начин се дава шанс на клоните да се развиват по-дълго време като първо те се почнат,тоест като се почнат по-рано имат повече време до зимата,развиват се повече време и трупат преднина пред други клони,които по-късно се започват.Не знам дали е това или да не греша нещо?Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 

Пет Май 10, 2013 3:42 pm

Offline
Регистриран на: Вто Апр 30, 2013 3:32 pm
Мнения: 512
Местоположение: Zambia

Аз помослих че е борче. А то не е...Хе хехе.
Боровете се обрязват както казах в предната пост.
Спрусовете Могат да се щипат на пролет.. Но са горе долу режат по същия начин.
За боровете:
Ще се опитам да преведа:
When it’s time to start cutting I try to focus on the candles that fall between categories. For each I ask, do I want this branch to be stronger or weaker? If stronger, I cut; if weaker, I wait until the next round.

What if you’re completing your spring decandling all in one day? You can apply the same criteria but use different techniques. Time is but one – other techniques include needle thinning and leaving different sized stubs at the base of each candle. Which of these techniques one uses is rarely as important as the application of the technique.

Когато е време да започнете рязане Опитвам се да се съсредоточи върху свещите, които попадат между категориите. За всяка питам аз, искам този бранш да бъде по-силна или слаба? Ако по-силен, аз нарязани, а ако по-слаби, да чакам до следващия кръг.
Ами ако сте завършване на пролетта decandling всички в един ден? Можете да прилагат едни и същи критерии, но се използват различни техники. Време е само един - други техники включват игла изтъняване и оставяйки различни размери мъничета в основата на всяка свещ. Коя от тези техники не използва рядко е толкова важно, тъй като прилагането на техниката.

When Kondo first looked at the tree he gently tapped the underside of a few branches and found that a number of small brown bracts fell into his hand. He told us that when these bracts fall it’s time to work on white pine. He also pulled a few old needles to see if they bled. Since they didn’t it was safe for me to pluck rather than cut the old needles.

Когато Кондо първо погледна към дървото, той леко почука по долната страна на няколко клона и е установено, че редица малки прицветници кафяви падна в ръката му. Той ни каза, че когато тези прицветници падне че е време да работят върху бял бор. Той също извади няколко стари игли, за да се види дали те обезкървяват. Тъй като не е безопасно за мен да се извади, а не намаляване на старите игли.


In this photo, you can see on the right is a branch that was de-candled. You can even see a small green bud starting to appear at the base. On the left side of the picture (interior of the tree) you can see the candles still intact. Many times when de-candling a Black/Red Pine, we don’t always de-candle everything. Areas that are too weak will be untouched to allow them to get stronger whereas the stronger areas get de-candled. By doing this, we allow the weak areas to get stronger and the strong areas to get weaker resulting in a tree that is growing more balanced from branch to branch.
I’m sure there is about a million of these photos out there, but I’ll give it a shot. Here are some example of different strength candles on the same tree. Judging the strength of the tree is very much relative to itself. A tree with small Spring candles, relative to the tree next to it doesn’t always mean it’s weak.
For example, if you’re working on a tree and every branch pad has strong candles (candle on the right of the photo) except for one branch pad that has weaker small candles (candle on the left of the photo), what should you do? In that case, the weak pad should not be de-candled because relative to the rest of the tree, it is very weak. If the whole tree has medium size candles all over, then it’s safe to de-candle everything. Of course, there is a point where small candles on the entire tree just means the whole tree is weak and should not be de-candled at all.
Just To Make Things More Complex
De-candling is pretty straight forward right? Well not exactly. Remember when I said that Black Pines are one of the most difficult trees to balance? De-candling can play a huge part in that. Depending on the individual bonsai professional, different techniques of de-candling can vary greatly. All of them will have their reasons for their methods and many times the different techniques yield the same results anyways! Sometimes it just comes down to personal taste and preference. I’ve even come up with my own preferred way to de-candle as well!

Because the new needles are active this time of year, I cut instead of pulling them to minimize the stress to the branches.

Тъй като новите игли са активни по това време на годината, аз нарязани, вместо да ги дърпа за свеждане до минимум стреса за клоновете.

На тази снимка, можете да видите в дясно е клон, че е де-овоскопирани. Можете дори да видите малка зелена пъпка започва да се появява в основата. От лявата страна на картината (вътрешността на дървото) можете да видите свещите все още непокътнати. Много пъти, когато де-просветляване на Черно / Red Pine, ние не винаги де-свещ всичко. Областите, които са твърде слаби, ще бъдат недокоснати да им позволи да стават по-силни, докато по-силните области се де-овоскопирани. По този начин, ние позволи на слабите места, за да получите по-силна и силните области, за да отслабва в резултат на едно дърво, което расте по-балансиран от клон на клон.
 Сигурен съм, че има около един милион от тези снимки там, но аз ще го пробвам. Ето няколко примера от различни свещи за силата на едно и също дърво. Съдейки силата на дървото е много по отношение на себе си. Дърво с малки свещи пролет, в сравнение с дървото до нея не винаги означава, че е слаб.
Например, ако работите на едно дърво и всеки тампон клон има силни свещи (свещ в дясно на снимката), с изключение на един клон тампон, който има по-слаби малки свещи (свещ в ляво на снимката), какво трябва да да направя? В този случай, слабата слой не трябва да бъде де-овоскопирани, защото в сравнение с останалата част от дървото, тя е много слаба. Ако цялото дърво има средни размери свещи всичко свърши, след това, че е безопасно да се всичко де-свещ. Разбира се, там е мястото, където малки свещи върху цялото дърво просто означава цялото дърво е слаб и не трябва да се отписват овоскопирани на всички.
Само за да направи нещата по-Complex
De-овоскопска е доста чисти напред нали? Е, не точно. Помниш ли, когато казах, че Черно Pines са една от най-трудните дърветата, за баланс? De-овоскопска може да играе огромна роля в това. В зависимост от индивидуалния професионален бонсай, различни техники на де-овоскопска може да варира значително. Всички от тях със сигурност има причини за своите методи и много пъти на различни техники, да постигнат същите резултати във всеки случай! Понякога просто се свежда до личен вкус и предпочитания. Аз бях дори излезе със свой моят предпочитан начин да-де свещ, както добре!

What I’ve shown above about de-candling is the basic concept. The technique can get more complex from there on. I’m not going to get into the other different techniques too much but here are some basic information about them:
1. 10-10-10 method – de-candle the weak candles first, 10 days later the medium candles, then 10 days later, the stronger candles. This method is used with the idea that cutting the weaker areas first, will give the new buds an advantage in time to catch up with the stronger areas before they start to push new growth.
2. 10-10-10 Plus method (I coined that term myself because I don’t know of a name for it) – The technique is the same as 10-10-10 method, except when de-candling the weak candles, the professional will go and pull off the new needles from the new Spring candle in the strong areas as well. So now you have a tree where the weak candles are cut, the medium candles are intact with needles and the strong candles are intact but with no needles. 10 days later the medium candles are cut and 10 days after that, the strong needle-less candles are cut. Not so much as a different method as the first, but a modified version. The idea behind this technique is to greatly reduce the strength of the strong candles.
3. Peg or Neck method – depending on the strength of the candle, part of the candle internode is left and acts a fuse to when the buds at the base of the candle will form. The stronger the area, the longer the internode (peg/neck) is left on. The idea behind this method is that the weak areas have no neck and will start to develop buds first, whereas the strong areas that have necks will need to dry up first before it start to produce buds, giving the weaker areas a head start.
4. Needle reduction method – Every candle is de-candle all the way to the base of the candle. Then based on strength of the area, old needles will be reduced to a certain count. The strong areas may only have 5 pairs of old needles whereas the weak areas will have 9 pairs of needles. The idea behind this method is that by reducing or providing food (needles) in an area will weaken or strengthen the new Summer candles to achieve balance.
5. Combination method – methods 3 and 4 are combined, usually because the tree is so imbalanced that one method alone won’t do the job.
So all these methods to achieve pretty much the same desired goal, “BALANCE.” If bonsai people took that much time to come up with all these techniques this whole balance concept must be important. ;o) In the future as I get more photos of the different techniques, I’ll post supplemental information in regards to de-candling and the results

Това, което е показано по-горе за де-овоскопска е основната концепция. Техниката може да получи по-сложна от там. Аз няма да отида в други различни техники твърде много, но ето някои основни информация за тях:
1. 10-10-10 метод - де-свещ слабите свещи първо, 10 дни по-късно на средни свещи, след това 10 дни по-късно, по-силните свещи. Този метод се използва с идеята, че рязане на по-слабите области първи, ще даде нови пъпки предимство навреме, за да се изравнят с по-силните области, преди те да започнат да прокара нов растеж.
2. 10-10-10 Plus метод (I въведен този термин себе си, защото аз не знам на име за него) - Техниката е същата като 10-10-10 метод, с изключение, когато де-просветляване слабите свещи, на професионалните Ще отида и ще потеглям новите игли от новата свещ Пролет в силните области. Така че сега имате едно дърво, където се изрязват слабите свещи, средата свещи са непокътнати с игли и силните свещи са непокътнати, но без игли. След 10 дни в средносрочен свещи се нарязват и 10 дни след това, силните беинжекционни свещи са нарязани. Не толкова като друг метод както първата, но модифицирана версия. Идеята на тази техника е да се намали значително силата на силните свещи.
3. Peg или Neck метод - в зависимост от силата на свещта, част от свещ междувъзлие остава и действа предпазител за когато пъпките в основата на свещта ще формират. Колкото по-силна на площ, колкото по-дълго междувъзлие (PEG / врат) не се махне. Идеята зад този метод е, че слабите райони няма врата и ще започне да се развива пъпки първо, докато силните области, които имат вратовете ще трябва да изсъхнат първо, преди да започне да произвежда пъпки, като по-слабите области преднина.
4. Needle намаляване метод - Всяка свещ е де-свещ по целия път до основата на свещта. Тогава въз основа на силата на площ, стари игли ще бъдат намалени до известна брой. Силните райони може да има само 5 чифта стари игли има предвид, че слабите места ще има девет двойки на игли. Идеята зад този метод е, че чрез намаляване или предоставяне на храна (игли) в район ще отслабят или да засилят новите свещи лятото, за да се постигне баланс.
5. Съчетан метод - методи 3 и 4, се обединяват, тъй като обикновено дърво е толкова небалансирана, че един метод не само ще си свършат работата.
Така че всички тези методи, за да се постигне почти същото желаната цел, "BALANCE". Ако бонсай души взеха толкова много време да излезе с всички тези техники цялата тази концепция баланс трябва да бъде важно. ; О) и в бъдеще да получа повече снимки на различни техники, аз ще публикувам допълнителна информация по отношение на овоскопска-де и резултатите

Аз го преведох с гоогле. Ако нещо не се разбира питаите ме.
Аз имам много такива фаилове с хубава информация. Мога по емаил да изпратя.


Последна промяна Neli на Пет Май 10, 2013 4:06 pm, променена общо 2 пъти


Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 

Пет Май 10, 2013 3:57 pm

Offline
Регистриран на: Вто Апр 30, 2013 3:32 pm
Мнения: 512
Местоположение: Zambia

Бръзката за горното
http://peterteabonsai.wordpress.com/201 ... and-stuff/

Четох още. Знам повече за боровете.

Но оказа се че и за смърча е същото.
http://www.bonsai4me.com/AdvTech/ATPice ... wiring.htm

Годишния цикъл на резитбата

(Точният момент варира леко в зависимост от вашите климат и местоположение)

Август-октомври: Needle скубане, окабеляване и обратно подрязване на тази година издънки в зародиш, ако е необходимо.
За прочистване на листата подложка, нови издънки, образувани през текущата година може да се подрязват обратно в зародиш по-назад по протежение на фотосесия. Резитба обратно, без да остави пъпка за следващата година ще се понякога да доведе до нова пъпка формиране и понякога ще доведе до загине цялата фотосесия.
Както може би един бор, игли могат да бъдат изкоренени от предходната година растеж, това ще подтикне backbudding понякога и прави окабеляване значително по-лесно и спретнат. Не игла извади слаби издънки. Дървета, които са били repotted по-рано през сезона трябва да бъдат наблюдавани внимателно за жизненост.
Иглите могат или да бъдат оскубани с пръсти или нарязани с ножица в основата на зелената част на иглата оставяйки кафява обвивка, която приложен иглата към самия отрасъл.Small клон на Picea pungens (Colorado смърч)

От май / юни нататък настоящия растеж на сезона, е лесно да се идентифицира с всички видове Picea, тъй като има по-лека по най-различни цветове и мека дървесина.

Тази фотосесия е било само подрязват през август всяка година, за да спре удължаващо клон твърде далеч.

Тъй като май съкращаване на нов растеж е бил пропуснат, има само един флъш на растеж за всеки сезон и цялостната плътност листата на снимките е лошо.

 

May: Рязане обратно първото издигане на растежа
New растеж се простира от пъпките, определени миналата година. Оставя се да достигнат 1 "-2" и след това се нарязва на нови зелени издънки върна с ножица. На силни апикална издънки, намалят с 1/3, по-слабите издънки или тези по-ниските клони намалят с ½ или по-малко.
На много слаби клонове или когато се създава клон необходимо да се разшири, не режеш обратно.

Да не се допуска новите издънки да удължи твърде далеч, преди да използвате тази техника или backbudding ще бъде ограничен.

The Annual Cycle of Pruning

(The exact timing will vary slightly according to your climate and location)

August-October: Needle plucking, wiring and pruning back of this years shoots to a bud if necessary.
To tidy up a foliage pad, new shoots formed in the current year can be pruned back to a bud further back along the shoot. Pruning back leaving no bud for next year will sometimes result in a new bud forming and sometimes will result in dieback of the whole shoot.
As you would a pine, needles can be plucked from the previous years growth, this will occasionally prompt backbudding and makes wiring considerably easier and neater. Do not needle pluck weak shoots. Trees that have been repotted earlier in the season should be observed carefully for vigour.
Needles can either be plucked with fingers or cut with scissors at the base of the green part of the needle leaving the brown sheath that attached the needle to the branch itself.Small branch of a Picea pungens (Colorado Spruce)

From May/June onwards the current seasons growth is easy to identify with all Picea species as it has a lighter more vibrant colour and soft wood.

This shoot has only been pruned back in August each year to stop the branch elongating too far.

As the May cutting back of new growth has been missed, there has only been one flush of growth each season and the overall foliage density of the shoot is poor.May: Cutting back the first flush of growth
New growth extends from the buds set last year. Allow to extend 1"-2" and then cut the new green shoots back with scissors. On strong apical shoots, cut back by a 1/3, on weaker shoots or those on the lower branches cut back by a ½ or less.
On very weak branches or where a branch is required to extend, do not prune back.

Do not allow the new shoots to extend too far before using this technique or backbudding will be limited.

This image was taken 2 weeks after the new shoots were pruned back (Picea glauca). It is possible to see both the pruned tips of the new growth and the resulting fresh buds starting to extend.

May-June/ 2 to 3 weeks later: the second flush of growth follows
In the weeks immediately following new growth pruning, a second flush of buds will develop and start to grow. New buds will develop at the point that you pruned the first flush of growth back, at the base of the first flush of growth and further back on older wood, very often where needles were plucked in the previous August to October.

The second flush of growth will emerge from many points but each new shoot will be much shorter creating much more dense growth. Allow these shoots to extend only pruning back any unwanted individual shoots that grow much stronger than the others.

The tree should then be left until at least August to reinvigorate and develop new buds ready for the following year. The year long cycle is then complete ready for needle plucking to be carried out again.Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 

Пет Май 10, 2013 9:31 pm

Offline
Аватар
Регистриран на: Пет Мар 23, 2012 8:44 pm
Мнения: 606
Местоположение: Шумен

Честно, спамите ми темата. Ако някой иска да дава уроци по оформяне нека да си отвори тема и да копира там на кито си иска писанията, но защо в моята тема.

_________________
http://bonsaidnevnik.blogspot.com/Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил   

Пет Май 10, 2013 10:02 pm

Offline
Аватар
Регистриран на: Нед Мар 04, 2012 11:14 pm
Мнения: 659

Радко ще пренасоча спама в нова тема. Обещавам утре да я свърша тази работа.Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 

Пет Май 10, 2013 10:45 pm

Offline
Регистриран на: Вто Апр 30, 2013 3:32 pm
Мнения: 512
Местоположение: Zambia

Извинявай. Попитаха ме да обясня какво имам в предвид.
Свилен може ли да го изтриеш?Върнете се в началото Върнете се в началото
  Профил 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
 [ 10 мнения ] 

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


Вие не можете да пускате нови теми
Вие не можете да отговаряте на теми
Вие не можете да променяте собственото си мнение
Вие не можете да изтривате собствените си мнения
Вие не можете да прикачвате файл

Иди на:  

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group • Design: TeskilatForum | Foruz Хостинг